اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد فرشبافیان
دانشیار دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز

 • farshbafiantabrizu.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

 • m.alizadehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا عابدی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • abeditabrizu.ac.ir
دکتر محمد ظهرابی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • mohammadzohrabiyahoo.com
دکتر فاطمه گلابی
دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

 • f.golabitabrizu.ac.ir
دکتر ولی دین پرست
دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

 • v.dinparasttabrizu.ac.ir
دکتر محمد مهدی پور
استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز

 • mohammad.mahdipourgmail.com
دکتر محمد ظاهری
استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

 • m_zaheritabrizu.ac.ir
دکتر جلیل باباپور خیرالدین
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

 • babapourjyahoo.com
دکتر بهمن نزهت
استاد گروه ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه

 • b.nozhaturmia.ac.ir
دکتر فریده حق بین
استاد گروه زبانشناسی، دانشگاه الزهرا

 • fhaghbinalzahra.ac.ir
پروفسور علی گؤزل یوز
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه استانبول ترکیه

 • guzelyuzistanbul.edu.tr
پروفسور عیسی حبیب بیگلو
نایب رئیس آکادمی ملی علوم آذربایجان

 • 1111gmail.com
پروفسور نومادی بارتایا
استاد دانشگاه دولتی تفلیس

 • 111gmail.com
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد گروه ادبیات، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران.

 • amiriuk.ac.ir
پروفسور عدنان اسماعیل اوغلو
استاد دانشگاه کیریک قلعه آنکارا

 • 2222gmail.com